تعرفه بیمه سمعک

اکثربیمه ها مبلغی به عنوان کمک هزینه خرید سمعک جهت بیمه شدگان در نظر میگیرند.

مقدار این مبلغ در بیمه های مختلف متفاوت است میزان تعرفه  برخی سازمان ها به شرح زیر است:

تعرفه سمعک ( قیمت ها بر حسب ریال می باشد )بیمه 
12/000/000تامین اجتماعی
12٫000٫000  تا  8/000/000خدمات درمانی کارمندان دولت
8/000/000بیمه سلامت
13/000/000خدمات درمانی نیروهای مسلح
5/000/000بیمه میهن
5/000/000بیمه آسیا
4/000/000بیمه البرز (هرگوش)
5٫000٫000  تا  2/500/000بیمه نظام آسایش
9/000/000صدا و سیما (هرگوش)
10/000/000شرکت نفت
22/000/000بانک ملی
یک گوش18/000/000دوگوش   33/003/000بانک تجارت وکشاورزی
یک گوش18/000/000دوگوش33/000/000بانک ملت
یک گوش9/000/000شهرداری
دو گوش5/000/000هواپیمایی
20٫000٫000  تا  6/000/000بیمه ایران
7/000/000بیمه پارسیان

ازآنجائیکه تعرفه های فوق دائما قابل تغییر است و بنا به قرارداد سازمان بیمه گر و بیمه شونده متفاوت می باشد لذا برای کسب اطلاعات دقیق تر با بیمه خود مشورت نمایید

در صورتی که بیمه شما در لیست فوق قرار ندارد، در مورد تعرفه سمعک از بیمه ی خود سوال نمایید